Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

PRAWO WETERYNARYJNE

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych >> do pobrania
Podstawowe obowiązki wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych
Załącznik 1 >> do pobrania
Załącznik 2 >> do pobrania

Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii

Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii >> do pobrania

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii

Kodeks etyki >> do pobrania Kodeks etyki oraz przyrzeczenie lekarza weterynarii.

Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii
Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Tekst ujednolicony ustawy >> do pobrania
Nowelizację ustawy z dnia 10.01.2008 >> do pobrania

Rozporządzenie - czynności lekarza weterynarii wykonywane przez osoby bez tytułu lekarza >> do pobrania
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadajace tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób.

Rozporządzenie - wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii >> do pobrania
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Rozporządzenie - znajomość j.polskiego przez lekarzy weterynarii spoza UE
>> do pobrania
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin.

Rozporządzenie - znajomość j.polskiego przez lekarzy weterynarii z UE
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Rozporządzenie - tryb powoływania i odwoływania rzeczoznawców
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania.

Rozporządzenie - zasady uzyskania tytułu specjalisty
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

Rozporządzenie - postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

Rozporządzenie - postępowanie w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania.

Obwieszczenie - wykaz dyplomów i innych dokumentów lekarzy weterynarii
>> do pobrania Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Uchwała o ustaleniu wzoru pieczątki lekarza weterynarii
>> do pobrania Uchwała Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii

Dyrektywa - koordynacja przepisów w zakresie działalności lekarzy weterynarii
>> do pobrania Dyrektywa Rady 78/1027/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności lekarzy weterynarii.

Dyrektywa - wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów
>> do pobrania Dyrektywa Rady z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie weterynarii, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

Zakłady lecznicze dla zwierząt

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt wraz z późniejszymi zmianami.
Ujednolicony pełny tekst ustawy >> do pobrania Sama nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 >> do pobrania

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
>> do pobrania Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie - wysokość opłaty za wpis do ewidencji
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Rozporządzenie - prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu.

Rozporządzenie - wymagania dla laboratoriów diagnostycznych
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych.

Rozporządzenie - wymagania dla klinik weterynaryjnych
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych.

Rozporządzenie - wymagania dla lecznic weterynaryjnych
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych.

Rozporządzenie - wymagania dla przychodni weterynaryjnych
Tekst rozporządzenia - Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1453 >> do pobrania Tekst rozporządzenia zmieniającego >> do pobrania
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych.

Rozporządzenie - wymagania dla gabinetów weterynaryjnych
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych.

Rozporządzenie - wystawianie recept przez lekarzy weterynarii
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt.

Rozporządzenie - ewidencja leczenia zwierząt i dokumentacja lekarsko-weterynaryjna
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.

Uchwała KRL-W - prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
>> do pobrania Uchwała Nr 96/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Uchwała KRL-W - oznaczanie zakładów leczniczych dla zwierząt
>> do pobrania Uchwała Nr 5/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie oznaczenia zakładów leczniczych dla zwierząt. Uchwała Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

Inspekcja Weterynaryjna - Przepisy prawne

Przepisy prawne regulujące działanie Inspekcji Weterynaryjnej.
>> Przejdz do strony

Paszporty dla zwierzt towarzyszących - Przepisy prawne

Publikujemy tutaj przepisy dotyczące paszportów oraz obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie - opłaty za paszport dla zwierząt domowych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Decyzja Komisji - świadectwo zdrowia dla zwierząt sprowadzanych z poza UE w celach handlowych
>> do pobraniaDecyzja Komisji 2004/595/WE z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa zdrowia w celu przywozu do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1947). Tekst mający znaczenie dla EOG.

Rozporządzenie WE - przemieszczanie zwierząt o chrakterze niehandlowym
>> do pobraniaRozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów.

Decyzja Komisji - laboratoria uprawnione do sprawdzania skuteczności szczepień
>> do pobraniaDecyzja Komisji 2005/392/WE z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Decyzja Komisji - wzór paszportu dla zwierząt
>> do pobraniaDecyzja Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4359)Tekst mający znaczenie dla EOG.

Dyrektywa - wymagania zdrowotne regulujące handel i przywóz zwierząt do UE
>> do pobraniaDyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG.

Rozporządzenie - świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury.

Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Akty prawne regulujące identyfikację i rejestrację zwierząt.
Ustawa o rejestracji zwierząt
>> do pobraniaUstawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Rozporządzenie - ewidencja zwierząt przywiezionych na wystawy
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy.

Rozporządzenie - wzóru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz.

Rozporządzenie - księga rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

Rozporządzenie - wzór paszportu konia i bydła
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia wzoru paszportu konia i wzoru paszportu bydła.

Rozporządzenie - opłaty za identyfikację i rejestrację konia
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.

Rozporządzenie - ewidencja zwierząt przywiezionych i przewożonych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt.

Rozporządzenie - dane w rejestrze zwierząt gospodarskich
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Rozporządzenie - oznakowanie bydła, owiec i kóz oraz świń
Dziennik Ustaw nr 136, poz. 1455 >> do pobrania
Dziennik Uataw nr 182, poz. 1884 >> do pobrania
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich.

Rozporządzenie - księgi rejestracji dla zwierząt gospodarskich
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Rozporządzenie - zakres danych w rejestrze koniowatych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych.

Akty prawne dotyczące wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej.

Ustawa o wyrobach stosowanych w weterynaryii
>> do pobraniaUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej.

Rozporządzenie - wzór znaku i deklaracji zgodności sprzętu elektromedycznego
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru znaku zgodności oraz wzoru deklaracji o spełnieniu wymagań dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej.

Rozporządzenie - wysokość opłat za opinie o wyrobie
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań.

Rozporządzenie - wzór formularza zgłoszeniowego wyrobu
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszeniowego do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania.

Rozporządzenie - wysokość opłat rejestrowych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych.

Rozporządzenie - grupy według rodzaju przeznaczenia sprzętu elektromedycznego
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej.

Rozporządzenie - wymagania dla instrumentów i sprzętu
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego

Akty prawne regulujące obrót farmaceutykami i ich stosowanie w lecznictwie weterynaryjnym.

Ustawa prawo farmaceutyczne
>> do pobraniaUstawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Rozporządzenie - szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

Rozporządzenie - wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych.

Rozporządzenie - kontroli badań klinicznych weterynaryjnych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej.

Rozporządzenie - dokumentacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Rozporządzenie - zgłaszanie ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego.

Rozporządzenie - postępowanie w sytuacji braku odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt.

Rozporządzenie - kwalifikacje osób wydających produkty lecznicze
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

Rozporządzenie - nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi.

Rozporządzenie - oznakowanie produktu leczniczego
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

Rozporządzenie - pasze lecznicze
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych i rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych.

Rozporządzenie - wykaz uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Rozporządzenie - uprawnienia do zakupów produktów leczniczych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

Rozporządzenie - dostępność produktu leczniczego weterynaryjnego
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.

Rozporządzenie - dostępność produktów leczniczych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych.

Rozporządzenie - prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie - wydawanie z apteki produktów leczniczych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved