Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Historia

Rys historyczny samorządności w polskiej służbie weterynaryjnej na przestrzeni XIX – XXI wieku ze szczególnym jej uwzględnieniem na terenie naszego województwa w zmieniających się granicach terytorialnych.
Szczegóły >> do pobrania

Zadania

Zadaniem K-PIL-W jako samorządu jest w szczególności:

1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;
2) ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
3) reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza weterynarii;
4) integrowanie środowiska lekarsko-weterynaryjnego;
5) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie;
6) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
7) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy weterynarii i ich rodzin;
8) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izby lekarsko-weterynaryjnej;
9) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

Wyżej wymienione zadania K-PIL-W realizuje poprzez:

1) przyznawanie, pozbawianie, zawieszanie oraz stwierdzanie utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
2) prowadzenie rejestru członków izby;
3) prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt;
4) negocjowanie warunków pracy i płac;
5) sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
6) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
7) opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wykonywania zawodu lekarza weterynarii bądź występowanie o ich wydanie;
8) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia lekarzy weterynarii oraz personelu pomocniczego;
9) organizowanie badań dotyczących weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
10) sprawowanie sądownictwa lekarsko-weterynaryjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz sądownictwa polubownego;
11) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izby lekarsko-weterynaryjnej;
12) współdziałanie z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi w sprawach profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego, poprawy warunków hodowli i warunków sanitarnych wsi, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania zakaźnych i pasożytniczych chorób zwierzęcych oraz chorób odzwierzęcych;
13) propagowanie zdobyczy nauk weterynaryjnych wśród lekarzy weterynarii oraz udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

Galeria

SERDECZNE ZAPRASZAMY DO NASZSEJ GALERII ZDJĘĆ
Kliknik tu

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved