Bydgoszcz, Noakowskiego 3.

Tel: 52 362 01 53

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA

PRAWO WETERYNARYJNE

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych >> do pobrania
Podstawowe obowiązki wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych
Załącznik 1 >> do pobrania
Załącznik 2 >> do pobrania

Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii

Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii >> do pobrania

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii

Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii
Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Tekst ujednolicony ustawy >> do pobrania
Rozporządzenie - wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii >> do pobrania
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Rozporządzenie - znajomość j.polskiego przez lekarzy weterynarii spoza UE
>> do pobrania
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego przez lekarzy weterynarii niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wysokości opłaty za ten egzamin.

Rozporządzenie - tryb powoływania i odwoływania rzeczoznawców
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania.

Rozporządzenie - zasady uzyskania tytułu specjalisty
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

Rozporządzenie zmieniające w sprawie trybu uzyskania tytułu specjalisty
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

Rozporządzenie - postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

Rozporządzenie - postępowanie w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania.

Uchwała o ustaleniu wzoru pieczątki lekarza weterynarii
>> do pobrania Uchwała Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii

Uchwała 69-2021-VII dot. zmiany uchwały ws. pieczątki
>> do pobrania

Zakłady lecznicze dla zwierząt

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt wraz z późniejszymi zmianami.
Ujednolicony pełny tekst ustawy >> do pobrania

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
>> do pobrania

Rozporządzenie - wysokość opłaty za wpis do ewidencji
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Rozporządzenie - prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu.

Rozporządzenie - wymagania dla laboratoriów diagnostycznych
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych.

Rozporządzenie - wymagania dla klinik weterynaryjnych
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych.

Rozporządzenie - wymagania dla lecznic weterynaryjnych
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych.

Rozporządzenie - wymagania dla przychodni weterynaryjnych
Tekst rozporządzenia - Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1453 >> do pobrania Tekst rozporządzenia zmieniającego >> do pobrania
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych.

Rozporządzenie - wymagania dla gabinetów weterynaryjnych
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych.

Rozporządzenie - wystawianie recept przez lekarzy weterynarii
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt.

Rozporządzenie - ewidencja leczenia zwierząt i dokumentacja lekarsko-weterynaryjna
>> do pobrania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.

Uchwała KRL-W - prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
>> do pobrania Uchwała Nr 96/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Uchwała KRL-W - zmieniająca uchwałę KRL-W w sprawie prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
>> do pobrania

Uchwała KRL-W - oznaczanie zakładów leczniczych dla zwierząt
>> do pobrania Uchwała Nr 5/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie oznaczenia zakładów leczniczych dla zwierząt.
>> do pobrania Uchwała Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

Uchwała KRL-W w sprawie wprowadzenia obowiązku informacyjnego kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt.
>> do pobrania Uchwała KRL-W w sprawie wprowadzenia obowiązku informacyjnego kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt.

Uchwała KRLW w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenia praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziału medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów
>> do pobrania

Uchwała KRLW w sprawie zmiany uchwały nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenia praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziału medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów
>> do pobrania

Uchwała KRLW w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt - tekst jednolity
>> do pobrania

Inspekcja Weterynaryjna - Przepisy prawne

Przepisy prawne regulujące działanie Inspekcji Weterynaryjnej.
>> Przejdz do strony

Paszporty dla zwierząt towarzyszących - Przepisy prawne

Publikujemy tutaj przepisy dotyczące paszportów oraz obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003
>> do pobrania

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013
>> do pobrania

Uchwała KRL-W w sprawie zmiany uchwały KRL-W z dnia14 czerwca 2016r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących
>> do pobrania
Załącznik do uchwały KRLW Nr 26/2018/VII z dnia 14 czerwca 2018 r. >> do pobrania

Rozporządzenie - opłaty za paszport dla zwierząt domowych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

warunki wwozu psów ,kotów i fretek z państw trzecich na teren UE
>> do pobrania

Akty prawne regulujące obrót farmaceutykami i ich stosowanie w lecznictwie weterynaryjnym.

Ustawa prawo farmaceutyczne
>> do pobraniaUstawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych
>> do pobraniaUSTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Rozporządzenie - dokumentacja obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Rozporządzenie - zgłaszanie ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego.

Rozporządzenie - postępowanie w sytuacji braku odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego
>> do pobraniaROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

Rozporządzenie - kwalifikacje osób wydających produkty lecznicze
>> do pobraniaROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydajàcych produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

Rozporządzenie - nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynatyjnych.

Rozporządzenie - pasze lecznicze
>> do pobraniaROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych.

Rozporządzenie - wykaz uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych
>> do pobraniaROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 pażdziernika 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Rozporządzenie - dostępność produktu leczniczego weterynaryjnego
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.

Rozporządzenie - dostępność produktów leczniczych
>> do pobraniaOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

Rozporządzenie - prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych
>> do pobraniaROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie - wydawanie z apteki produktów leczniczych
>> do pobraniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Copyright © 2015 K-PIL-W. All rights reserved